0294-745400 info@iconneqt.nl

Code Reclame via Email

Deze Code is opgesteld door DDMA en Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en ingebracht bij de Stichting Reclame Code.

De inhoud van deze Code is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland.

Tips

Aanmelden 
Maak de frequentie en de inhoud van je nieuwsbrief duidelijk.

Met de nieuwe Code hiernaast is het verplicht om op de aanmeldpagina te vermelden wat de klant zal ontvangen. Dus kort wat informatie over de inhoud van je Nieuwsbrieven. Wij adviseren om ook de frequentie aan te geven. Dan weet je klant waar hij/zij aan toe is. Dit voorkomt wellicht afmeldingen.

Toestemming van de klant/prospect
Je mag dus niet meer ongevraagd emails zenden. De klant/prospect moet toestemming geven. Er zijn verschillende manieren:

  • Opt-in > men meldt zich aan op een website en krijgt daarna een bedankje voor het inschrijven, op dezelfde of een andere webpagina.
  • Confirmed opt-in > Na het invullen van het webformulier ontvangt men automatisch een email ter bevestiging. Uiteraard is dat een persoonlijke email bij iConneqt.
  • Double opt-in > (niet verplicht) iConneqt toont een webschermpje met een persoonlijke tekst die verwijst naar de mailbox van de klant. Daar wordt dan automatisch een persoonlijke email bezorgd met daarin een bevestigingslink. Wanneer men daar op klikt, weet je zeker dat het opgegeven emailadres ook klopt.

iConneqt stuurt dan ter afsluiting nog een bedankmail (optioneel), plaatst de klant in de database en kan automatisch een mailtje sturen naar bijvoorbeeld de afdeling klantenservice over het verzoek van de klant/prospect.

Gedragscode Email Publishers van de vereniging PAN

Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) richtlijnen in de gedragscode voor publishers van de aangesloten Netwerken opgesteld. Deze richtlijnen zijn additioneel van toepassing op de reeds geldende algemene voorwaarden voor publishers van de Netwerken welke lid zijn van PAN.

Code Reclame via Email

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze Code is van toepassing op het toezenden van ongevraagde reclame via email.

1.2 In deze Code wordt verstaan onder:

a) reclame via email: het per email aanprijzen van goederen, diensten of denkbeelden, alsmede het vragen van diensten. Hieronder wordt niet verstaan het verzenden van een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

b) adverteerder: degene (natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon in wiens opdracht reclame via email is verzonden. Een adverteerder die ongevraagde reclame via email toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een bestandseigenaar

c) geadresseerde: de persoon tot wie reclame via email is gericht;

d) bestandseigenaar: partij die de zeggenschap heeft over een databank met emailadressen. Een bestandseigenaar die ongevraagde reclame via email over zijn eigen producten en diensten toezendt aan een eigen (klant)bestand is voor de werking van deze Code tevens een adverteerder.

e) derdeverstrekking: het bekend maken of ter beschikking stellen van emailadressen aan een derde met als doel het toezenden van reclame via email aan deze emailadressen. Onder een derde wordt niet verstaan een bewerker die handelt in opdracht van de bestandseigenaar of adverteerder;

f) label: merk en/of bedrijfsnaam van een bestandseigenaar waaronder toestemming is verkregen voor het toesturen van ongevraagde reclame via email;

1.3

a) Reclame via email is in beginsel toegestaan als de geadresseerde van reclame via email daarvoor aan de bestandseigenaar door middel van een actieve handeling vooraf toestemming heeft verleend, dan wel dat het emailadres door de bestandseigenaar is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten (inclusief het vragen van schenkingen door ideële of charitatieve organisaties),waarbij er geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zich af te melden op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 5 van deze Code (Recht van Verzet).

Aan deze verplichting kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

b) De adverteerder dient zich ervan te vergewissen dat de bestandseigenaar en andere (tussen) partijen die de adverteerder inschakelt de bepalingen van deze Code en de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waaronder – maar niet beperkt tot – het feit dat de bestandeigenaar de noodzakelijke toestemming voor het verzenden van reclame via email heeft verkregen.

1.4 De inhoud van de reclame via email dient te voldoen aan de algemene regels van de Nederlandse Reclame Code.

1.5

a) Indien reclame via email via een platform waar de adverteerder voor verantwoordelijk is (tell a friend) wordt gestuurd op initiatief van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf naar een persoonlijke relatie van die natuurlijke persoon, dient de adverteerder de naam van die natuurlijke persoon op te nemen in het “Van”-veld.

b) Indien reclame via email wordt gestuurd conform artikel 1.6. eerste lid dient het “Reply To” veld het emailadres van de natuurlijke persoon op wiens initiatief de email is verstuurd, te bevatten.

2. Identiteit en herkenbaarheid

2.1 Reclame via email moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins.

2.2 De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar zich in iedere email zodanig identificeert dat de bestandseigenaar gemakkelijk en effectief bereikbaar is voor de geadresseerde van de email door de contactgegevens van de bestandseigenaar, waaronder in ieder geval diens naam, adres en contactgegevens te vermelden of naar deze te verwijzen via een werkende link.

2.3 De bestandseigenaar dient zijn label op te nemen in het Van-veld. Tevens dient de bestandseigenaar een werkend antwoordadres op te nemen in het Reply To–veld, waarop response kan worden ontvangen.

3. Technische aspecten email

3.1 De bijlagen voor reclame via email mogen gezamenlijk niet groter zijn dan 150kb.

3.2 Indien in de reclame via email een URL wordt opgenomen naar een rechtstreeks te downloaden bestand, dient in de email de omvang en het type bestand te worden aangegeven.

4. Verzamelen van emailadressen

4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van emailadressen degene wiens emailadres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze geïnformeerd wordt over de navolgende punten:

a) dat het emailadres voor het toezenden van reclame zal worden gebruikt;

b) de identiteit van de bestandseigenaar/bestandseigenaren; en

c) de bestandseigenaar het emailadres verzamelt voor eigen gebruik, dan wel (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het emailadres.

4.2 Aan de verplichting van artikel 4.1 kan niet worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

5. Recht van verzet

5.1 De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de geadresseerde zich in iedere uiting kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze bij de bestandseigenaar af kan melden voor het gebruik van zijn emailadres voor reclame via email. Dit recht van verzet dient op eenvoudige, duidelijke en liefst uniforme wijze mogelijk gemaakt te worden. De bestandseigenaar draagt er zorg voor dat het verzoek op deze wijze gedaan onverwijld wordt ingewilligd.

5.2 De geadresseerde dient de mogelijkheid te hebben om de in artikel 5.1 genoemde afmelding in ieder geval te doen voor het label, product of dienst ten behoeve waarvan het emailadres verzameld is. Een afmelding mag betrekking hebben op meerdere of alle labels, product of dienst.

6. Klachten en toezicht

6.1 Een ieder die meent in strijd met deze Code reclame via email te hebben ontvangen, kan hierover schriftelijk en/of via een elektronisch klachtenformulier (www.reclamecode.nl) een klacht indienen bijde Reclame Code Commissie, conform de statuten en het reglement van de Stichting Reclame Code.

6.2 Het klaagschrift dient naast gegevens betreffende de naam, adres, woonplaats en emailadres van klager ook waar mogelijk kopieën van de complete email(s) te bevatten (inclusief de zogeheten ‘headers’) waarop de klacht is gebaseerd.

6.3 De Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep kan bij een toewijzing van een klacht aangeven aan welke partij het niet-naleven van het bepaalde in deze Code te wijten is.

7. Evaluatie en inwerkingtreding

7.1 Deze Code is opgesteld en ingebracht bij de Stichting Reclame Code door:
– DDMA
– Nederlandse Thuiswinkel Organisatie
De inhoud van deze Code is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW en MKB Nederland

7.2 Deze Code wordt voor een periode van vijf (5) jaar vastgesteld en wordt in beginsel steeds verlengd voor een periode van een jaar. Aan het eind van iedere periode, dan wel indien daartoe eerder aanleiding is, zal deze geëvalueerd worden door de partijen die deze Code hebben ingebracht en de Stichting Reclame Code.

7.3 Deze code is herzien op 30 augustus 2011 en is in werking getreden op 1 januari 2012

Bron: DDMA, 2012

©2021 iConneqt | E-mailmarketing & Marketing Automation software.

All Rights Reserved. Powered by iConneqt B.V.